2016:

Interpelacja w sprawie możliwości dopuszczenia ruchu rowerowego „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych

Interpelacja w sprawie luki prawnej pomiędzy przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, a przepisami Ministerstwa Zdrowia

Interpelacja w sprawie rewizji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku w części dotyczącej inwestycji kolejowych w woj. świętokrzyskim

Interpelacja w sprawie rewizji ogólnopolskiego „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych” na drogach krajowych, realizowanego w ramach „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Interpelacja w sprawie przywrócenia przepisów w sprawie opłat za czynności radców prawnych anulowanych na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.

Interpelacja w sprawie posługiwania się przez pracowników urzędów wojewódzkich legitymacjami służbowymi podczas wykonywania kontroli nadzorczych u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy

Interpelacja w sprawie nadzoru prowadzonego przez marszałka województwa nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz przez zarząd województwa nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego

Interpelacja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącego rodzaju dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Interpelacja w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (PSG)

Interpelacja w sprawie przepisów w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ich wpływu na możliwą likwidację mniejszych placówek

Interpelacja w sprawie gospodarowania popiołem ze spalania komunalnych osadów ściekowych zaliczanych do odpadów innych niż niebezpieczne

Interpelacja w sprawie wydłużającego się czasu odpraw na terminalu celnym w Koroszczynie

Interpelacja w sprawie propozycji usunięcia z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego katalogu osób objętych szczególną ochroną

 

2017:

Interpelacja do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie okresowych badań technicznych przyczep lekkich marki SAM

Interpelacja w sprawie wyznaczenia konkretnej daty od diagnosty samochodowego

Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Interpelacja w sprawie realizacji przez starostów zadań z zakresu budownictwa i administracji architektoniczno – budowlanej

Interpelacja w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz kontroli przewozników

interpelacja do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich po upadku Powstania Styczniowego

Interpelacja w sprawie rozszerzenia pakietu wsparcia dla średnich miast wchodzącego w skład Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Interpelacja w sprawie gospodarowania popiołem ze spalania komunalnych osadów ściekowych zaliczanych do odpadów innych niż niebezpieczne

Interpelacja w sprawie braku ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zmian wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Interpelacja w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego – budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu