12 kwietnia 2019

Poniżej udostępniamy treść pisma, które dziś Poseł Latosiński wysłał do Prezydenta Kielc Bogdana Wenty w związku z jego odpowiedzią na apel parlamentarzysty dotyczący niekorzystnych dla pasażerów zmian w rozkładach jazdy.

Szanowny Panie Prezydencie,

Nawiązując do Pana odpowiedzi z dn. 05.04.2019 r. dotyczącej mojego pisma z dn. 28.03.2019 r., czuję się w obowiązku odnieść do wyjaśnienia decyzji o zmianie trasy linii autobusowej nr 1. W związku z zawartym w piśmie sformułowaniu „zmiana trasy została poprzedzona analizą ilości osób korzystających z tej linii autobusowej”, chciałbym zwrócić uwagę na to, że doprowadzenie do sytuacji, w której linia numer 1 po przekierowaniu na ulicę Wojska Polskiego, omijać będzie ul. Wrzosową i uniemożliwi dojechanie z ulicy Kleckiej do Starostwa Powiatowego, szkoły podstawowej, kościoła, a także do targowiska miejskiego, wpłynie jeszcze bardziej negatywnie na ilość pasażerów podróżujących tym autobusem. Tym samym omawiana linia stanie się nierentowna i całkowicie straci na znaczeniu. Obawiam się również tego, że dokonując analizy ilości osób podróżujących tą linią, skupiono się na częstotliwości korzystania z niej na odcinku od ulicy Kleckiej i wywnioskowano, że na reszcie trasy sytuacja wygląda podobnie. Tymczasem z informacji przekazanych mi przez kierowców i pracowników MPK Kielce wynika, że linia numer 1 jest słabo uczęszczana tylko w początkowej fazie, a już w okolicach targowiska miejskiego korzysta z niej wielu Kielczan. Zmiany dotyczące całego połączenia nie mogą bazować na analizie korzystania z niego jedynie na wybranych odcinkach. Jest to pozbawione racjonalnych przesłanek.
Należy dodać, że transport zbiorowy, oprócz celów ekonomicznych, powinien zaspokajać podstawowe potrzeby pasażerów i ułatwiać dojazd do urzędów, instytucji oraz innych ważnych i często uczęszczanych miejsc na miejskiej mapie. Szczególnie dotyczy to grup statystycznie rzadziej poruszających się samochodami osobowymi tzn. osób starszych, uczniów. W moim przekonaniu, zapowiadana modyfikacja linii numer 1, stoi w opozycji do tych założeń, o czym świadczą protesty pasażerów podróżujących tym autobusem. Nie ma więc żadnych ekonomicznych, społecznych oraz logistycznych podstaw do przeprowadzenia takiej zmiany trasy i narażenia pasażerów linii numer 1 na częste przesiadki w złych warunkach atmosferycznych do autobusu numer 34.
Postrzegam to jako świadome i zaplanowane działanie jednostek podległych bezpośrednio miastu, które mają na celu degradację transportu publicznego w Kielcach. Uważam też, że zmiany na liniach numer 112 i 37 powinny być poprzedzone licznymi konsultacjami społecznymi.

Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński