21 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

Udostępniam treść mojego apelu do Marszałka Województwa w sprawie organizacji transportu publicznego w województwie świętokrzyskim, który ukazał się w czerwcowym numerze pisma „Pasażer”.

Poseł Bogdan Latosiński

 

Kielce 10.06.2019

 

Pan Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U z 2018 r. poz. 1799), oraz mając na względzie uwagi mieszkańców zgłaszane podczas prowadzonych  rozmów dotyczących funkcjonowania transportu w naszym regionie, wyrażam zaniepokojenie faktem, że w obliczu nowo uchwalonej przez Sejm ustawy o ,,Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” oraz planowanej w najbliższym czasie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, nie zauważam wystarczająco skoordynowanych i zaawansowanych działań ze strony władz województwa, mających na celu przygotowanie się wspólnie z samorządami do nadchodzących zmian, których założeniem jest likwidacja „białych plam” na komunikacyjnej mapie Polski, w tym również w województwie świętokrzyskim.

Do takich działań zaliczam między innymi tworzenie siatki połączeń przy współudziale przedstawicieli samorządów oraz prowadzenie bardziej niż dotychczas zawansowanych rozmów ze starostami o potrzebach komunikacyjnych w danym powiecie. Przypominam, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dn. 16 grudnia 2010r., nakłada na samorządy obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb mieszkańców, stworzenie na tej podstawie ,,siatki połączeń” i wyraźnie wskazuje na samorządy, jako podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. Mimo, że ustawa obowiązuje już od dziewięciu lat, do obecnej chwili nie przeprowadzono wymienionych powyżej koniecznych działań.

Palące problemy związane z funkcjonowaniem transportu w naszym regionie dotyczą również naszego województwa, gdzie tzw. „białe plamy” uniemożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb transportowych mieszkańcom tych miejscowości.

Jako przykład dobrego skoordynowania działań można byłoby wykorzystać potencjał  PKS Ostrowiec Św., który jako jedyny PKS w województwie, należący do Skarbu Państwa pozostał i nadal prowadzi działalność transportową. Pomimo wielokrotnych zagrożeń utrzymuje się na rynku, a aktualnie rozpoczął proces restrukturyzacji, bez należytego wsparcia ze strony województwa nie poradzi sobie na rynku, a jest to jedyna firma profesjonalnie przygotowana do międzymiastowej obsługi pasażerskiej, dlatego apeluje o rozważenie (bardzo szybkiej) jego komunalizacji.

Na bazie obsługiwanych przez PKS linii można byłoby szybko doprowadzić do poprawy komunikacji w naszym regionie i odbudować połączenia na oczekiwanych przez Pasażerów kierunkach.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę również na fakt niedoboru na rynku pracy kierowców z kategorią ,,D” prawa jazdy oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na ten zawód po wejściu w życie w/w ustaw. Czy zatem w tej sytuacji Zarząd rozważa możliwość wygospodarowania przez samorząd województwa środków finansowych w celu przeprowadzenia  w poszczególnych powiatach naszego województwa kursów kwalifikacyjnych na tą kategorię prawa jazdy.

Ostatnio uczestniczyłem w kilkudziesięciu spotkaniach z mieszkańcami powiatu pińczowskiego, którzy podkreślali, że borykają się z problemem stopniowego wyludnienia ze względu na niewystarczający dostęp do publicznego transportu zbiorowego. Apelują o pilną potrzebę przywrócenia regularnego połączenia kolejowego  pomiędzy stolicą województw, a miastem powiatowym – Busko Zdrój. Osobiście przeprowadziłem rozmowę z Dyrektorem Regionalnych Przewozów Kolejowych oraz Dyrektorem oddziału kieleckiego Polskich Linii Kolejowych, który jest odpowiedzialny za przygotowanie infrastruktury kolejowej. Choć nie otrzymałem jeszcze pisemnych odpowiedzi od tych instytucji dotyczących infrastrukturalnych warunków przeprowadzenia tej inwestycji oraz kosztów jakie się z nią wiążą, to już teraz po wstępnych rozmowach z osobami decyzyjnymi mogę z całą stanowczością stwierdzić, że nie ma żadnych przeszkód ku temu, żeby takie połączenie uruchomić, i to w niedługim okresie czasu.  Wystarczającym termin według mnie to okres 1 roku. Powodzenie przedsięwzięcia zależy jednak od tego, czy Zarząd województwa przeznaczy na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Od postawy władz województwa polegającej na przedsięwzięciach skoordynowanych wspólnie z lokalnymi samorządami zależy również przywrócenie w nieodległym terminie regularnego połączenia kolejowego do Połańca przez Staszów, które jest bardzo potrzebne z punktu widzenia polityki eliminowania białych plam transportowych na komunikacyjnej mapie regionu.

Ze względu na powyższe uprzejmie proszę Pana Marszałka o przeprowadzenie audytu, w ramach którego wyjaśniono by przyczyny i okoliczności długoletniego procesu degradacji transportu publicznego w województwie świętokrzyskim spowodowanego brakiem odpowiedniego działania nadzorczego przez służby odpowiedzialne za funkcjonowanie publicznego transportu w województwie, którego skutkiem było doprowadzenie do upadłości i likwidacji kilkunastu PKS-ów, wliczając w to kielecki PKS, oraz pozbawienie dostępu do transportu mieszkańców wielu miejscowości. Kontrola  ta powinna objąć lata 2008 – 2015, gdyż to właśnie w tym okresie czasowym upadało najwięcej PKS-ów.

Jako radny sejmiku województwa świętokrzyskiego od 2011  r. wielokrotnie zwracałem się w tej sprawie do ówczesnych władz województwa, ale ku mojemu oburzeniu interpelacje były notorycznie lekceważone. W związku ze standaryzacją usług komunikacyjnych, pasażerskich przewidzianych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz problemami ekonomicznymi PKS-ów w regionie, w styczniu 2012r. złożyłem interpelację do Marszałka Adama Jarubasa z prośbą o komunalizację tych przedsiębiorstw przez samorząd oraz stworzenie planu przewozów w skali województwa (kopia w załączniku). Zgodnie z moimi przewidywaniami, władze nie przychyliły się do tej prośby, co w późniejszych latach pogłębiło zapaść w transporcie publicznym i doprowadziło do likwidacji przedsiębiorstw PKS. Ponadto przez rok czasu lekceważono moje pisemne  prośby o udostępnienie mi, jako radnemu sejmiku kopii aktualnych rozkładów jazdy,  które oficjalnie były zupełnie inne niż te, które obowiązywały na trasach, co wprowadzało w błąd samych pasażerów.

Zniechęcony postawą władz województwa, wystąpiłem z wnioskiem  do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. W kwietniu 2016 r. ukazał się raport NIK o funkcjonowaniu regionalnego transportu drogowego, który był bardzo krytyczny wobec polityki większości samorządów w tej dziedzinie. W raporcie czytamy: „Za niedostateczny NIK uznaje nadzór samorządów nad przewoźnikami w zakresie wykonywania przez nich drogowych przewozów regularnych. Działania samorządów ograniczały się do wydawania zezwoleń na wykonywanie takich przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze działania danego samorządu, dokonywania zmian tych zezwoleń, określania przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, a także ewentualnie – do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania im zezwolenia. Kontrole te – w ocenie NIK – były jednak często prowadzone nierzetelnie, a nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w siedmiu z osiemnastu skontrolowanych samorządów. Ponadto, tylko co trzeci skontrolowany samorząd przeprowadzał kontrole przewoźników w zakresie zgodności wykonywania przez nich drogowych przewozów regularnych z obowiązującymi zasadami określonymi w ustawie o transporcie drogowym oraz warunkami udzielonego zezwolenia. Żaden ze skontrolowanych marszałków i starostów nie wykorzystał uprawnień określonych w ustawie o transporcie drogowym pozwalających im powierzyć czynności kontrolne – w drodze porozumienia – organowi administracji publicznej lub innemu organowi państwowemu”.

Raport odnosił się również do sytuacji w naszym województwie. NIK stwierdził, że               w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wystąpiły liczne przypadki nakładania kar pieniężnych za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez pracownika nie posiadającego stosownego upoważnienia. Niezgodnie z prawem wydano kary opiewające na łączną kwotę 144,3 tysiące złotych. Warto zadać pytanie, czy to wynikało z braku elementarnej znajomości przepisów, czy też z celowego działania?

Z uwagi na dobro pasażerów i konieczność głębokiej reformy transportu zbiorowego w województwie świętokrzyskim, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński

INTERPELACJA RADNEGO SEJMIKU BOGDANA LATOSIŃSKIEGO DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ADAMA JARUBASA Z 2012 ROKU Z PROŚBĄ O STWORZENIE STRATEGII PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH I KOMUNALIZACJĘ PKS-ów:

Interpelacja do MarszaÅ ka